Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Kantine en Alcoholbeleid

In overweging nemende dat: • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’; • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond; • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt; • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben; • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 
Heeft het Bestuur van v.v. Wildervank het navolgende bestuursreglement met daarin het kantinereglement en alcoholbeleid ingebed, vastgesteld.  
 
ARTIKEL 1 - BEGRIPSBEPALINGEN
 
1. Alcoholhoudende dranken: • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 
2. Sociale Hygiëne:  • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 
3. Leidinggevenden:  Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.  
 
4.  Barvrijwilliger: Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.   
ARTIKEL 2 – WETTELIJKE BEPALINGEN
 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen; 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirantkoper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt; 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid; 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap; 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 
ARTIKEL 3 – VASTSTELLEN EN WIJZIGEN
 
1. Het Bestuur stelt het reglement vast. Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand; 2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking; 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente; 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar het doel heeft bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.  
 
ARTIKEL 4 – AANWEZIGHEID
 
1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.  2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.  
 
ARTIKEL 5 – HUIS- EN GEDRAGSREGELS
 
1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken; 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte en alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras; 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.  4. Het Bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd; 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst; 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hour’ en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan; 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gestimuleerd, door die waar mogelijk goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank; 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.  
ARTIKEL 6 – OPENINGSTIJEN EN SCHENKTIJDEN
 
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: - Maandag 18:30 – 23.00 uur - Dinsdag 18:30 – 23.00 uur - Woensdag 18:30 – 23.00 uur - Donderdag 18:30 – 23.00 uur - Vrijdag 18:30 – 23.00 uur (bij activiteiten) - Zaterdag 08.00 – 18.00 uur - Zondag 09.00 – 18.00 uur
 
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken: - Maandag 18:30– 23.00 uur - Dinsdag 18.30 – 23.00 uur - Woensdag 18.30 – 23.00 uur - Donderdag 18.30 – 23.00 uur - Vrijdag 18.30 – 23.00 uur (bij activiteiten) - Zaterdag 13.00 – 18.00 uur - Zondag 13.00 – 18.00 uur
 
ARTIKEL 7 – KWALIFICATIENORMEN  
 
1. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: - Ze zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar); - Ze hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd; - Ze staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd; - Ze zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden); - Ze kleden zich correct, dragen geen petjes, vloeken niet en zijn het visitekaartje van de vereniging.  
 
2. Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA. Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.
 
ARTIKEL 8 – VOORLICHTING
 
Schenktijden, leeftijdsgrenzen en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.    ARTIKEL 9 – HANDHAVING, KLACHTENPROCEDURES EN SANCTIES
 
1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement; 2. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging; 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht; 4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of Keuringsdienst van Waren.  
 
ARTIKEL 10 – TOEGELASTEN HORECA-ACTIVITEITEN
 
1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. Het bestuur ziet hierop toe. 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling - Wedstrijden; - Trainingen; - Overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport en saamhorigheid, de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.  4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.
 
ARTIKEL 11 – BEZOEKERS
 
Voor gasten, gebruikers, bezoekers van de kantine geldt dat ze altijd de aanwijzingen moeten opvolgen van het kantinepersoneel en dat ze bij een eventuele toegangscontrole moeten meewerken. Verder is verboden of wordt niet toegestaan:  - Het bezit van wapens; - Het gebruik en bezit van drugs; - Ongewenste intimiteiten;  - Uitingen van racisme;  - Agressief en hinderlijk gedrag;  - Aanstoot gevende kleding. Kortom, in woord en gebaar dient met zich te houden aan de gedragsregels, vastgesteld in het protocol met gedragsregels, vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 26 februari 2015.  
 
ARTIKEL 12 – ROOKBELEID (O.B.V. TABAKSWET 01-07-2008)
 
1. Het rookbeleid van de vereniging is vastgelegd in een apart beleidsstuk, vastgesteld door het Bestuur tijdens de bestuursvergadering van 02-10-2014 te Wildervank. Dit beleid dient nageleefd te worden door ieder lid, vrijwilliger, gast, gebruiker of bezoeker.  2. Er worden geen tabaksproducten verkocht.  
 
ARTIKEL 13 – VERKOOP DRANKEN & GEBRUIK GLASWERK  
 
1. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan.  
 
2. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.  
 
 
Onder een afgebakend terras wordt verstaan:  
 
De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft.  - Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding of -schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte, niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn.  - Een mobiele afbakening kan gevormd worden door bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn. De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras moet anderhalve meter bedragen. Het terras mag maximaal aan één zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening.
 
Afwijkingen: Bij fundamentele afwijkingen van voorgaande moet schriftelijke ontheffing aan de betreffende vereniging zijn verleend door de afdeling Ondersteuning Clubbesturen.   
 
 
Vastgesteld tijdens Bestuursvergadering 26-02-2015 te Wildervank.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!