Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Kleding beleid


Tegenwoordig zijn  we eraan gewend dat elk team een tenue van de vereniging krijgt. Gelukkig is dat tot nu toe, met dank aan o.a. onze sponsoren, steeds gelukt. Uiteraard proberen we als v.v. Wildervank onze leden zo veel mogelijk van gesponsorde kleding te blijven voorzien, maar helaas is dat in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Ook sponsoren hebben het zwaar en nemen steeds vaker het besluit om minder te sponsoren of zelfs (tijdelijk) te stoppen met sponsoring. Deze ontwikkeling zien we overigens ook bij andere (sport)verenigingen.

Het gevolg hiervan is dat de kans steeds groter wordt dat leden weer hun eigen kleding dienen aan te schaffen, dat er gekeken moet gaan worden welk team wel en welk team niet in gesponsorde kleding mag spelen en dat spelers uit één team met verschillende shirts, broeken en kousen gaan spelen. Al met al vooruitzichten waar we als v.v. Wildervank niet op zitten te wachten.  

Hoe kunnen we dit voorkomen? Het bestuur van v.v. Wildervank heeft gemeend hiervoor een kledingfonds op te richten. Het plan om een kledingfonds in te stellen is overigens niet nieuw en speelt op de achtergrond al jaren.  

Om in de toekomst minder afhankelijk te worden van (onzekere) sponsoropbrengsten zijn veel voetbalverenigingen al overgegaan tot het instellen van een kledingfonds. Ook het bestuur van v.v. Wildervank is van mening dat het tijd is om een kledingfonds in te stellen, waarbij sponsoren uiteraard nog steeds meer dan welkom zijn bij onze vereniging, maar waarbij we de sponsoropbrengsten ook meer ten goede kunnen laten komen aan de vereniging in het algemeen.  

Met het kledingfonds kunnen we ervoor zorgen dat v.v. Wildervank er in de toekomst keurig, uniform en representatief zal (blijven) bijlopen en daardoor de huidige sponsoren aan ons zullen blijven binden en nieuwe sponsoren zullen aantrekken.
Op de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2014, heeft een meerderheid van de leden daarom ook voor het instellen van het kledingfonds gestemd, die we in de navolgende pagina’s graag nader toelichten.  
 
Bestuur v.v. Wildervank
 
Waarom een kledingfonds?

 •  Uniformiteit, ofwel geen onderscheid tussen selectie- en overige teams; 
 • Alle teams in nette kleding; 
 • Professionele uitstraling naar publiek en sponsoren; 
 • Kostenbesparing op aankoop kleding voor individuele leden door collectieve inkoop; 
 • Anticiperen op teruglopende sponsorinkomsten, waardoor niet alle kleding gesponsord kan worden.

 
Wat gaat het kledingfonds kosten?

 • Elk lid (van pupil tot senior) betaalt € 1,20 per maand aan het kledingfonds, ofwel € 14,50 per jaar. Dit bedrag staat los van de contributie, maar wordt wel in één bedrag als aparte post tezamen met de contributie geïncasseerd; 
 • Het kledingfonds zal als een aparte post worden opgenomen in de begroting van v.v. Wildervank, los van de contributie, en zal worden gestort op een aparte bankrekening.

 
Wat krijg je er als lid voor terug?

 •  Elk team krijgt een tenue, bestaande uit een shirt, broek en kousen. Mocht gedurende het seizoen een kledingstuk moeten worden vervangen, dan zal dat in beginsel gebeuren vanuit het kledingfonds, tenzij de vervanging te wijten is aan ernstige nalatigheid of eigen schuld van het lid (zie ook "kledingfonds en beheer");
 • Uitgifte van tenues zal plaatsvinden in volgorde van noodzaak; de huidige aanwezige (en nog representatieve) kleding zal in eerste instantie worden uitgereikt, voordat nieuwe kleding zal worden aangeschaft en uitgereikt;
 • Kostenbesparing. Als lid ben je met het kledingfonds dus goedkoper uit in vergelijking met het zelf aanschaffen van één broekje en / of een paar kousen per jaar;
 • V.v. Wildervank blijft te allen tijde eigenaar van de kleding uit het kledingfonds, alsmede voor overige aan de spelers uitgereikte kleding en materialen zoals trainingspakken en/of tassen.

 
Kledingfonds en beheer

 • Het beheer van het kledingfonds ligt in handen van de kledingcommissie. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de controle op de reeds aanwezige kleding en de periodieke vervanging daarvan voor nieuwe kleding; 
 • Voor de vervanging van kleding als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal zal de kledingcommissie een voorziening in de begroting treffen, tenzij de beschadiging, verlies of diefstal het gevolg is van opzet of eigen schuld van de kledinggebruiker, in welk geval de kosten van vervanging zullen worden doorberekend aan de kledinggebruiker.

 
 
Kledingfonds en sponsoring

 •  Als een sponsor een team wil sponsoren, dan zorgt v.v. Wildervank voor de kleding en de bedrukking. De opbrengst van de sponsoring komt ten goede aan v.v. Wildervank;
 • Uit de sponsoropbrengsten zullen o.a. trainingspakken en tassen worden aangeschaft.

 
Kledingfonds en wasses

 •  Elk team is zelf verantwoordelijk voor het wassen van de kleding uit het kledingfonds. De leider van het team stelt hiervoor een wasschema op (bijv. op alfabetische volgorde). Uit praktische overwegingen kunnen de pupillenteams (F-, E- en/of D-pupillen) ervoor kiezen dat ieder speler zijn eigen kousen wast, zodat de betreffende pupil voorafgaand aan de wedstrijd alvast zijn kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen kan aandoen.

 
Kledingfonds en einde lidmaatschap

 •  Het lidmaatschap dient u schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie en heeft tot gevolg dat u alle ontvangen kleding en / of materialen bij de leider van uw team dient in te leveren. 
 • Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen / in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage aan het kledingfonds voor het gehele jaar verschuldigd en vindt er aldus geen restitutie plaats.

 
Kledingfonds, uitgifte en inname kleding, verantwoordelijkheid

 •  Aan het begin en het einde van het seizoen zullen de uitgifte- en innamedata van de kleding (per team) worden vermeld op de website van de vereniging: www.vvwildervank.nl
 • De leider van een team is verantwoordelijk voor het ontvangst en inlevering van alle aan zijn team uitgereikte kleding en materialen, zowel bij iedere wedstrijd als bij het begin en aan het einde van het voetbalseizoen; 
 • Om de uitgifte en inname van de kleding zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen worden de leiders van elk team verzocht om alle instructies hieromtrent zorgvuldig op te volgen. De instructies zullen tijdig op de website van de vereniging (www.vvwildervank.nl) worden vermeld. Alleen op deze manier wordt de kans op schade aan / verdwijning van kleding geminimaliseerd. Ook voorkomt u hiermee dat onze vrijwilligers onnodig veel tijd kwijt zijn aan de uitgifte en inname van de kleding.  

 
Wanneer is het kledingfonds een feit?

 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van v.v. Wildervank op 15 december 2015 is het voorstel tot het instellen van een kledingfonds op de agenda komen te staan. Leden konden meebeslissen of een kledingfonds wenselijk was. Het voorstel tot instelling van het kledingfonds is bij meerderheid van stemmen aangenomen. Derhalve is het kledingfonds een feit en bindend voor alle leden. De bijdrage aan het kledingfonds zal dan ingaan vanaf het seizoen 2015/2016 en vanaf dat seizoen hebben de teams ook recht op het wedstrijd basistenue, bestaand uit shirt, broeken en kousen.   


Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 15-12-2014 te Wildervank.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!