Cookie beleid vv Wildervank

De website van vv Wildervank is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Heden, de drie en twintigste januari negentienhonderd negen en zeventig, verscheen voor mij, Harmen Keuning, notaris ter standplaats de gemeente Veendam: de heer Fokko Roelfsema, machine contructeur, wonende te Wildervank, Beukenlaan 2l, geboren op zes en twintig mei negentienhonderd twee en twintig, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van bestuurslid van na te melden bestuur en als schriftelijk lasthebber blijkens een onderhandse akte van volmacht welke, na vooraf door de komparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door beiden getekend te zijn aan deze akte is vastgehecht van:
a. de heer Johannes Bakker, voorman timmerman, wonende te Wildervank, Sportterreinstraat l62, geboren op negentien maart negentienhonderd dertig;
b. de heer Gosem Boers, kantoorbediende, wonende te Veendam, Langewold 2l, geboren op negentien november negentienhonderd zes en veertig;
c. de heer Jacob Kuiper, leraar' wonende te Wildervank, Salomon Weststraat l3, geboren op zeven juni negentienhonderd vier en veertig;
d. de heer Egge Kappen, wachtchef, wonende te Veendam, Dr. Bosstraat 20, geboren op veertien augustus negentienhonderd zestien;
e. de heer Johannes Gerrits, magazijnbediende, wonende te Wildervank, Nolenstraat 4, geboren op twintig augustus negentienhonderd zestien;
f. de heer Ebe de Jonge, magazijnchef, wonende te Wildervank, Nolenstraat 2, geboren op een en dertig augustus negentienhonderd vijf en dertig;
         g. de heer Harm Jan Pots, service monteur, wonende te Veendam, Lubeckerbocht 2l, geboren op zeventien       april negentienhonderd vier en veertig;
h. de heer Jacob Andries Swabedissen, magazijnchef, wonende te Wildervank, Salomon  Weststraat 43, geboren op zestien augustus negentienhonderd een en dertig;
die bij het verstrekken van deze last handelden in hun hoedanigheid van leden van en tezamen met de komparant vormende het bestuur van de te Wildervank gevestigde vereniging: Voetbalvereniging Wildervank, hierna ook te noemen de vereniging en als zodanig de vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. De komparant, in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde: dat de vereniging is opgericht vijf april negentienhonderd dertig; dat in de op twintig november negentienhonderd acht en zeventig gehouden algemene ledenvergadering met algemene stemmen is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en in een notariële akte te doen opnemen; dat van het verhandelde van gemelde ledenvergadering blijkt uit een aan deze minuut gehecht afschrift van de gehouden notulen; dat gemelde ledenvergadering schriftelijk is bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen. dat een afschrift van gemeld voorstel tot vaststelling van de statuten van gemelde vereniging, waarin de voorgedragen statuten woordelijk waren opgenomen tenminste vijf dagen voor gemelde vergadering en tot na afloop van gemelde vergadering bij de secretaris der vereniging en in de bestuurskamer ter inzage van ieder lid van de vereniging is neergelegd, dat krachtens en als gevolg van voormeld besluit tot statutenwijziging de statuten van de vereniging voortaan zullen luiden als volgt: NAAM EN ZETEL. Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd Voetbalvereniging, Wildervank, en werd opgericht op vijf april negentienhonderd dertig. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veendam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veendam. DUUR. Artikel 2. 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni. DOEL Artikel 3. 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn    verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB):
 
Statuten origineel 1 van  8
a) deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden; b) wedstrijden te doen houden; c) evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren. d) de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden. LEDEN. Artikel 4. 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten. 3. Alleen diegenen die voor de duur van hun 1idmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde funktie bekleden. 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid benoemen. VERPLICHTINGEN.  Artikel 5. 1. De leden zijn verplicht: a) de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven; b) de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels, na te leven; c) de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden; d) de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 2.Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. STRAFFEN. Artikel 6. l.a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/ of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad. 2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen: a) berisping; b) schorsing; c) royement. 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twee maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd. 4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. GELDMIDDELEN. Artikel 7. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a contributie van de leden; b ontvangsten uit wedstrijden; c andere inkomsten.
 
 
 
 
Statuten origineel 2 van  8
CONTRIBUTIE. Artikel 8. l. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. KOSTENVERGOEDINGEN. Artikel 9. Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden. EINDE LIDMAATSCHAP. Artikel 10. 1. Het lidmaatschap eindigt: a) door schriftelijke opzegging door het bestuur van een lidrechtspersoon door ontbinding respektievelijk opheffing van het lid; b) door opzegging van het lid; c) door opzegging namens de vereniging; d) door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten. 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddelijke ingang op te zeggen. BEGUNSTIGERS. Artikel 11 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers. 2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. BESTUUR. Artikel 12. 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, te weten: een voorzitter, een sekretaris, een penningmeester en twee bestuursleden, die door de algemene vergadering uit de leden in funktie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 2. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 
 
Statuten origineel 3 van  8
4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a) door het eindigen van het lidmaatschap; b) door bedanken als bestuurslid. BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. Artikel 13. . 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld. VERTEGENWOORDIGING. Artikel 14. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van een vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomst en tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot: I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijftien duizend gulden te boven gaande; II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen; b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; d. het aangaan van dadingen; e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: a) hetzij door het bestuur; b) hetzij door de voorzitter; c) hetzij door twee andere bestuursleden. 7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke
Statuten origineel 4 van  8
wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken. REKENING EN VERANTWOORDING. Artikel 15. 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden en dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 3.a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren. ALGEMENE VERGADERINGEN. Artikel 16. 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden. 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: a) Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering. b) Jaarverslag van de sekretaris. c) Jaarverslag van de penningmeester. d) Verslag van de kascommissie. e) Vaststelling van de begroting. f ) Vaststelling van de contributies. g) Verkiezing bestuursleden. h) Verkiezing leden van de kascommissie. i)  Rondvraag. 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING. Artikel 17. 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden tot zestien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, leden van zestien en zeventien telkens 2 stemmen en leden van achttien jaar en ouder telkens 3 stemmen. 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 3. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
Statuten origineel 5 van  8
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de sekretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: a) blanko zijn; b) zijn ondertekend; c) onleesbaar zijn; d) een persoon niet duidelijk aanwijzen; e) de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; f) voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; g) meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 8.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel 18. l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, den voorziet de vergadering daarin zelve. 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de sekretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te word en vastgesteld. STATUTENWIJZIGING. Artikel 19. 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwijzig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/ derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Statuten origineel 6 van  8
Artikel 20. 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 2. Indien het vereiste aantalleden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen. 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen. 6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor Amateurisme van de KNVB. 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 21. 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering. 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. SLOTBEPALING. Artikel 22. Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: 1. de heer Johannes Bakker, de lastgever sub a; 2. de heer Fokko Roelfsema, de komparant; 3. de heer Gosem Boers, de lastgever sub b, 4. de heer Jacob Kuiper, de lastgever sub c; 5. de heer Egge Kappen, de lastgever sub d; 6. de heer Johannes Gerrits, de lastgever sub e; 7. de heer Ebe de Jonge, de lastgever sub f; 8. de heer Harm Jan Pots, de lastgever sub g; 9. de heer Jacob Andries Swabedissen, de lastgever sub h; van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de funkties van respektievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden. De komparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Veendam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, door de komparant en mij, notaris, ondertekend. F.Roelfsema, H.Keuning.
 
Voor Afschrift:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A F S C H R I F T
 
Heden de achttiende april negentienhonderd vier en tachtig, verschenen voor mij, Meester Jan Engelhardt,
Statuten origineel 7 van  8
notaris ter standplaats Wildervank, gemeente Veendam: 1. de Heer JACOB KUIPER, leraar, wonende te Wildervank, gemeente Veendam, Salomon Weststraat 13, geboren op zeven juni negentienhonderd vier en veertig, en 2. de Heer FOKKO ROELFSEMA, zonder beroep, wonende te Wildervank, gemeente Veendam, Beukenlaan 21, geboren op zes en twintig mei negentienhonderd twee en twintig, volgens hun verklaring te dezer zake handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk vice-voorzitter en secretaris van de in de gemeente Veendam gevestigde vereniging: VOETBALVERENIGING WILDERVANK, hierna verder te noemen: de vereniging en deze overeenkomstig artikel 14 lid 6 rechtsgeldig vertegenwoordigende. De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in een op veertien maart negentienhonderd vier en tachtig gehouden buitengewone algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met inachtneming van de daarvoor geldende formaliteiten, rechtsgeldig, met algemene stemmer, werd besloten Artikel 12 lid 1 van de statuten te wijzigen als volgt: BESTUUR Artikel 12. a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerder jarige personen, te weten: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden, die door de algemene vergadering uit de leden in funktie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. b. Van de hiervoor in lid a. genoemde bestuursleden mogen slechts twee leden om principiële, waaronder begrepen godsdienstige, redenen aanhanger(s) zijn van geen-sportbeoefening op zondag. De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat er overigens geen wijzigingen in de statuten van de vereniging zijn aangebracht. Terzake dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder dezer minuut-akte. De komparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wildervank, gemeente Veendam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris, ondertekend. J.Kuiper, F.Roelfsema, J.Engelhardt.
 
 
 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!